TÜRMOB Nedir? Mali Müşavirler Odalar Birliği Görevleri

TÜRMOB Nedir ve Görevleri

Selam arkadaşlar. Bu yazımızın konusu Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, yani TÜRMOB olacak. TÜRMOB nedir, TÜRMOB’un görevleri nedir sorularına yanıt verecek ve kurullarını (organlarını) kısaca anlatacağım.

Muhasebe mesleğini icra edenleri temsil eden örgütlerin çatısını oluşturan bu önemli oluşum hakkında fikir sahibi olmanız açısından bu yazıyı yazıyorum.

TÜRMOB Nedir ve Nerededir?

Muhasebe mesleğini sertifikalı(belgeli) olarak icra eden meslektaşlarımıza Mali Müşavir denmektedir. Mali müşavirler; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak sınıflandırılırlar. Konu ile ilgili detaylı bilgiler verdiğim Mali Müşavir Olmak isimli makalemi okuyabilirsiniz.

Mali müşavirlik, ülkemizde, gerçek anlamda 1989 yılında geçerli bir meslek olarak tanınmış ve kanuni statüsüne kavuşmuştur. Bence biraz geç olmuş ama olsun.

Kursa ulaşmak için tıklayınız

 

Mali müşavirliğin tanınmasının ardından mali müşavirlerin (aslında tüm meslektaşlarımızın) haklarının korunması ve disipline edilmesi adına yerel örgütlenmeler oluşturulmuştur. Bu yerel örgütlenmelere “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları” denmiştir. “SMMMO” olarak kısaltılırlar ve ilgili bölgeye göre isimlendirilirler. Örneğin, İstanbul SMMMO, yani İSMMMO gibi. Muhasebe odaları hakkında bilgi almak isterseniz Muhasebe Odası Nedir isimli yazımı okuyabilirsiniz.

Bütün bu odaların birleştiği ve tek çatı altında toplandığı örgüte de TÜRMOB denir. Kısaca “Birlik” olarak tanınır.

TÜRMOB’un merkezi Ankara’dadır. TÜRMOB’un tarihçesini merak ediyorsanız, resmi sitesinden buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Mali müşavirler, hem bağlı bulundukları odanın, hem de TÜRMOB’un doğal üyesidirler.

TÜRMOB’un Görevleri Nelerdir?

Tüm sivil toplum örgütleri gibi Birlik de, temsil ettiği kimselerin haklarını korumak ve yüceltmek adına hareket ederken, toplum yararını da gözetir.

Görevlerini biraz detaylandırmak gerekirse:

 • Meslek mensuplarının menfaatlerini gözetmek.
 • Muhasebe mesleği etiğini temin etmek.
 • Muhasebe mesleğinin geliştirilmesi ve çağa ayak uydurabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Muhasebeyi ilgilendiren kanunlara göre yönetmelikler hazırlamak.
 • Diğer yetkili kurumlar ile (örneğin Maliye Bakanlığı) ilişkileri yürütmek, görüş bildirmek.
 • Muhasebe odaları arasında oluşabilecek uyuşmazlıkları çözmek.
 • Mesleki kuralları belirlemek.
 • Odaların ve diğer birlik kurullarının denetimini sağlamak.
 • Meslek kurallarına aykırılıklar hakkında disiplin cezaları vermek.

olarak özetleyebiliriz.

TÜRMOB ve organları ile kendisine bağlı odalar, kanunlar ile kendilerine tanınmış görevlerden başka hiç bir faaliyet yürütemezler. Örneğin siyasi bir partiyi destekleyemez, gösteri ve yürüyüş organize edemezler veya genel ve yerel seçimlerde herhangi bir partiyi destekleyemezler.

TÜRMOB Kurulları (Organları)

Birlik, görev mekanizmasının sağlıklı yürüyebilmesi için kendi içinde organlar oluşturmuştur. Bu organlar:


 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Disiplin Kurulu

Kısaca, bu kurulların ne işe yaradıklarını açıklayım:

TÜRMOB Genel Kurulu

Genel kurul, her muhasebe odasının kendi içinden seçtiği temsilcilerden oluşur. Her oda en az 3 temsilci gönderir, daha büyük odalar daha çok temsilci ile katılır. En çok temsilci, en büyüğü olan İSMMMO tarafından seçilir.

Birlik Genel Kurulu 3 yılda 1, Eylül ayında toplanır.

Özetle görevleri şöyledir:

 • Diğer kurulların (Yönetim, Denetleme ve Disiplin) üyelerini seçmek.
 • Birlik bütçesini onaylamak.
 • Meslek mensuplarının uyması zorunlu olan kararları almak.
 • Yönetim Kurulu’nu ibra etmek. Yani onaylamak, güvenoyu vermek diyebiliriz. İbra etmediği hakkında da disiplin soruşturması yapılmasına karar vermek.
 • Birlik’e ait varlıkların satın alınması veya satılması için Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek.
 • Yönetim Kurulu’nun kendisine sunduğu raporları inceleyip, tamamsa onaylamak.

TÜRMOB Yönetim Kurulu

Genel kurul üyelerinden gerekli şartları taşıyanlardan Yönetim Kurulu üyeleri seçilir. Bir başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip (sayman, muhasebesine bakan kişi) üyenin de içinde bulunduğu 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, bizzat başkan tarafından veya en az 2 üyenin talebi ile toplanır.

Görevleri kısaca:

 • Genel Kurul’un kararlarını uygulamak.
 • Bütçeyi yapmak ve Genel Kurul onayına sunmak. Onaylanırsa uygulamak.
 • Hakeden meslek mensuplarına ruhsat vermek.
 • Birlik adına taşınmazları alıp satmak.
 • Meslek mensuplarınca ödenecek olan aidat ve harç ücretlerini belirlemek ve Maliye Bakanlığı’nın onayına sunmak.
 • Sınavların (örneğin SGS sınavı) yapılmasını temin etmek. Araya kısaca girip hatırlatmak isterim: Staja Giriş Online Deneme Sınavları MuhaSebep’te, sizin hizmetinizde.

TÜRMOB Denetleme Kurulu

Birlik Genel Kurulu üyesi, gerekli şartları sağlayan 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Birliğin faaliyetlerini ve gelir-giderlerini denetler, denetim sonucunu Genel Kurul’a rapor eder.

TÜRMOB Disiplin Kurulu

Yukarıdakiler gibi yine Genel Kurul üyelerinden seçilir. 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul’un verdiği disiplin soruşturmalarını yürütür. Şikayetleri inceler ve itirazları değerlendirir.

Muhasebe mesleği ahlâkına aykırı hareket eden ve meslek onuruna yakışmayacak hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında gerekli gördüğü; uyarma, kınama, geçici olarak meslekten men, yeminli sıfatını kaldırma ve meslekten men cezalarını verir.

 

Türmob nedir sorusuna kısaca yanıt verdiğimi düşünüyorum. Faydalı bir içerik olduğunu umuyorum.

[Wow-Herd-Effects id=1]