Muhasebe Odası Nedir ve Muhasebe Odaları Görevleri

Muhasebe Odası Nedir ve Görevleri

Merhaba arkadaşlar. Bu yazımızın konusu Muhasebe Odaları olacak. Muhasebe odası nedir ve muhasebe odalarının görevleri nedir sorularının cevaplarını vereceğiz. Ayrıca bir muhasebe odasının yapısını ve organlarını da kısaca sizlere tanıtmaya çalışacağım.

Önceki günlerde, muhasebe odalarını tek çatı altında toplayan TÜRMOB, yani Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği hakkında bilgiler vermiştim. TÜRMOB Nedir ve Görevleri konulu yazımı okuyabilirsiniz.

Kursa ulaşmak için tıklayınız

 

Konuya yavaş yavaş girelim:

Muhasebe Odası Nedir

MuhaSebep tarzıdır, okuyucularım bilirler. Konuları anlatırken basitçe ve genelden özele doğru gitmeyi severim. Öyle yaparım ki herkes anlasın. Herkesin her şeyi bildiğini varsayarak konuyu ortadan anlatmayı yadırgarım.

Bu ilke çerçevesinde anlatayım:

Muhasebe; kayıt atma, sınıflandırma, raporlama ve analiz olarak bölümlenmiş hesap-kitap işidir. Muhasebe Nedir isimli makalemde çok detaylı anlatmıştım.

Muhasebe mesleğini icra edene muhasebeci denir. Muhasebeci Olmak adındaki yazımı okuyabilirsiniz. Türkiye’deki muhasebeci ihtiyacı ve muhasebeci algısı hakkındaki bir yazıydı.

Muhasebeyi sertifikalı, yani belgeli olarak yapan meslek mensubuna ise mali müşavir denir. Mali müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak ikiye ayrılırlar. Mali Müşavir Olmak konulu makalemde çok geniş çerçevede bilgiler paylaşmıştım.

Muhasebe odaları, mali müşavirlerin örgütlü olarak temsil edildikleri sivil toplum kuruluşlarıdır.

Hem YMM hem de SMMM’ler için odalar ayrı ayrı kurulur. Bir ilde veya ilçede en az 250 meslek mensubu (mali müşavir) var ise, o yerdeki en az 100 meslek mensubunun yazılı başvurusu ile kurulurlar. İlgili yerleşim yerinde bu sayılara ulaşılamazsa, mali müşavirler yakındaki başka bir bölgeye ait odaya kaydolurlar.

Muhasebe odaları, bulundukları ilin veya ilçenin adı ile anılırlar. Örneğin, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) gibi.

Odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette bulunamazlar. Örneğin muhasebe bürosu açamazlar.

Özet ama açık anlatımla muhasebe odası nedir sorusunu böyle cevaplayabilirim.

Muhasebe Odaları Görevleri

Mali müşavirlik, 1989 senesinde yasal statüsüne kavuşabilmiş ve bir meslek türü olarak tanınmıştır. Bu tarihten sonra muhasebe meslek mensupları, bağlı bulundukları bölgenin muhasebe odasının üyeleri halinde faaliyetlerini örgütlü olarak yürütmeye başlamışlardır.

Muhasebe odaları aşağıdaki aşağıdaki amaçlar doğrultusunda görev yapmaktadırlar:


 • Mesleki ahlakı temin ve muhafaza etmek.
 • Mesleki disiplinin hakim olmasını sağlamak.
 • Muhasebe mesleğinin gelişmesini ve çağa uygun olarak faaliyet göstermesini temin etmek.
 • Meslek mensuplarının menfaatlerini korumak.
 • Mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak.
 • Meslek mensuplarının birbirleri ile olan ilişkilerini düzenlemek, güveni ve dürüstlüğü sağlamak.
 • Meslek mensuplarının gelişimi için eğitimler organize etmek.

Muhasebe odaları (kısaca “Oda”lar), çatısı altında bulundukları TÜRMOB’un tesis ettiği ilkeler ve kuralların yanında, yasaların kendilerine tanıdığı haklar ve görevler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilirler. Bu çerçevenin dışına çıkmaları kesinlikle yasaktır. Siyasi bir partiyi destekleyemedikleri gibi, görüş de paylaşamazlar. Sendikal faaliyetlere katılamaz, toplantı ve yürüyüş düzenleyemezler.

Muhasebe odası nedir konusuna odaların organları (kurulları) ile devam edelim:

Muhasebe Odaları Kurulları

Muhasebe odası içinde işlerin yürütülmesi için aşağıdaki organlar oluşturulur :

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Disiplin Kurulu

Bu kurulların ne işe yaradıklarını alt başlıklar halinde kısaca görelim:

Oda Genel Kurulu

Üç senede bir, başkanın daveti üzerine Mayıs ayında toplanır. Yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde de genel kurulun toplanmasına karar verilebilir. Genel kurulun üyeleri meslek mensuplarıdır. Üye tam sayısının salt çoğunluğu (yarısından fazlası) ile toplanır. Bu çoğunluk sağlanamzsa ikinci defa tekrar toplanılır ancak salt çoğunluk aranmaz.

Oda Genel Kurulu Görevleri:


 • Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
 • Yönetim kurulunun tekliflerini değerlendirmek,
 • Yıllık bütçeyi onaylamak,
 • Oda giriş ücretleri ve aidatların tutarlarını belirlemek,
 • Taşınmazların alınıp satılması ile ilgili yönetim kurulunu yetkilendirmek,
 • Yönetim kurulunu ibra etmek. Gerekli hallerde disiplin soruşturmasına karar vermek,
 • Diğer işler.

Oda Yönetim Kurulu

Oda yönetim kurulu, genel kurul üyeleri arasından 3 yıl için seçilecek olan;

 1. Üye sayısı 1.000’den az olan odalarda 5 asıl + 5 yedek,
 2. Üye sayısı 1.000 ile 5.000 arası olan odalarda 7 asıl + 7 yedek,
 3. Üye sayısı 5.000’den çok olan odalarda ise 9 asıl + 9 yedek üyeden oluşur.

Oda yönetim kurulları normalde ayda 1 kez toplanır. Ancak gerekli görülen durumlarda da toplanabilir. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.

Oda Yönetim Kurulu Görevleri:

 • Bütçeyi hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak,
 • Taşınmazları oda adına alıp satmak,
 • Yaptığı çalışmaları genel kurula rapor etmek,
 • Diğer işler.

Oda Denetleme Kurulu

En az 3 yıllık genel kurul üyeleri arasından 3 yıl için seçlilen 3 üyeden oluşur. Bu kurulda 3, anahtar sayı olmalı 🙂 .

Görevi, odanın işlemlerini ve hesaplarını denetlemek ve denetim sonucunu genel kurula raporlamaktır.

Oda Disiplin Kurulu

Oda disiplin kurulu 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. En az 3 yıllık kıdemli olan genel kurul üyeleri arasından seçilirler.

Oda yönetim kurulu tarafından hakkında disiplin soruşturması istenen üyelerin soruşturmasını yaparak, gerekli kararları veya cezaları verir. Oda disiplin kurulunun verdiği cezalara tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir.

 

Bu yazım, asıl üzerinde durduğumuz muhasebe mesleğinin temsil edildiği örgütlerin tanıtılması üzerine oldu. Tıpkı TÜRMOB’u kısaca tanıttığım gibi. Çünkü bunları da yazmadan mesleği doğru bir şekilde anlatamayacağımı düşündüm. Muhasebe odası nedir, en azından bilmeyenlerin de şu anda az çok fikri olduğunu düşünüyorum.

Muhasebe odaları hakkındaki mevzuata bu bağlantıya tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

Yararlı bir yazı olduğu ümidiyle…

 

[Wow-Herd-Effects id=1]